Apie mus

VŠĮ „MENO IR ŠVIETIMO PASAULIS“

FILOSOFIJA


Didžiausios vertybės – nuoširdus kūrybingų žmonių bendradarbiavimas puoselėjant meilę žmogui, menui, harmoningai aplinkai bei neribota erdvė menininko pokalbiui su gamta ir savo išskirtiniu pasauliu.

MISIJA


Atsigręžti į kūrybingą žmogų, perteikti sukauptas žinias ir praktinę patirtį, lavinti ir šviesti augančią kartą, saugoti tautos tapatybę, gaivinti tautinį identitetą, ugdyti visuomenę, skleidžiant kokybišką, morališkai sveiką požiūrį į nematerialaus paveldo vertybes.

MUS SIEJA


 • paprasta filosofija (žmogaus ir gamtos ryšys)
 • įgyvendinamas tikslas (etninės kultūros saugojimas, tautinio paveldo sklaida)
 • suprantami norai (tautinio identiteto gaivinimas)
 • neišvengiami siekiai (verslą kurti meniškai, o menui suteikti verslumo)

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:


 • Ieškoti talentingų jaunų atlikėjų
 • Tapti patrauklia erdve ir sparčiau integruotis į Lietuvos kultūrinio turizmo žemėlapį
 • Skatinti meno verslumą
 • Motyvuoti jaunimą džiaugtis kūrybiniu procesu bei rezultatais
 • Formuoti jaunosios kartos vidinės laisvės ir atsakomybės harmoningą santykį
 • Išsaugoti dvasinį ir intelektualinį lietuvių tautos paveldą
 • Atkreipti muzikos ir meno mokyklų dėmesį į ryšį tarp mokytojų atlikimo meistriškumo lygio ir jų mokinių meninį kūrybinių pasiekimų
 • Vystyti, organizuoti, vykdyti kultūros, švietimo, visuomenės komunikavimo sričių veiklos projektus
 • Atlikti visuomenės užimtumo, meninės saviraiškos, fizinio tobulėjimo, nusikalstamos veiklos prevencijos, žalingų įpročių atsisakiusių piliečių integravimo į visuomenę, kūrybinių ir fizinių gebėjimų vystymo ir jų realizavimo galimybių suteikimo funkcijas
 • Vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis kultūros, sporto plėtojimo, švietimo projektus
 • Organizuoti, aptarnauti, vykdyti konferencijas, seminarus, mokymus ir kultūrinius renginius nusikalstamumo prevencijos ir viešojo saugumo užtikrinimo tikslais.
 • Gauti paramą
 • Skirti lėšas labdarai ir paramai

SIEKDAMAS ŠIŲ TIKSLŲ, VŠĮ „MENO IR ŠVIETIMO PASAULIS“:


Rengia šviečiamuosius seminarus, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, tarptautines konferencijas asmenims, dirbantiems socialinių paslaugų sutrikusio intelekto žmonėms tarnybose, teikia sertifikuotus pažymėjimus jų dalyviams;

VŠĮ MENO IR ŠVIETIMO PASAULIS


 • rengia šviečiamuosius seminarus, mokymus, tarptautines konferencijas sutrikusio intelekto asmenims;
 • organizuoja pažintinius vizitus į užimtumo, socialinių paslaugų centrus ir kitas įstaigas Lietuvoje bei užsienyje;
 • rengdamas įvairius mokymus bei tyrimus bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, specialistais, dirbančiais sutrikusio intelekto žmonėms skirtų paslaugų srityje, giminingomis užsienio organizacijomis;
 • bendradarbiauja su viešųjų ryšių kompanijomis siekdamas destigmatizuoti sutrikusio intelekto žmones ir formuoti palankią visuomenės nuomonę apie juos;
 • teikia žiniasklaidai ir informaciniams katalogams duomenis apie sutrikusio intelekto žmonių bei jų šeimos narių padėtį Lietuvoje, dalyvauja aktualiose radijo, televizijos laidose;
 • atlieka sociologinius tyrimus;
 • leidžia metodinę medžiagą;
 • vykdo tarptautinius projektus, inovacinius visuomenės vystymo projektus, dalijimosi patirtimi programas;
 • vykdo informacijos prieinamumo ir komunikacijų programas;
 • kaupia, apibendrina bei skleidžia turimą darbo su neįgaliaisiais patirtį, metodologines priemones, informaciją apie naujas darbo formas, metodus bei priemones;
 • bendradarbiauja su kitomis viešosiomis įstaigomis ir organizacijomis, kurių veiklos tikslai yra giminingi Centro tikslams;
 • kaupia ir tiekia neįgaliesiems ir jų šeimos nariams socialinę, psichologinę, pedagoginę ir kitokią informaciją;
 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus kompetentingoms valdžios institucijoms apie bendruomeninių tarnybų poreikį, socialinių paslaugų kokybės gerinimą;
 • įgyvendina įvairius projektus, užtikrinančius visapusišką sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę.

VŠĮ MENO IR ŠVIETIMO PASAULIS GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJA SU:


 • švietimo ir moklso institucijomis ( universitetais, kolegijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis, profesinio mokymo įstaigomis, bendrojo lavinimo įstaigomis, neformaliojo švietimo mokyklomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir pan.) ;
 • nevyriausybinėmis organizacijomis ( asociacijomis, bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, labdaros ir paramos fondais, viešosiomis įstaigomis, religinėmis organanizacijomis ir pan.)
 • visuomeniniais sveikatos priežiūros ir gydymo centrais (ambulatorijomis, medicinos punktais, poliklinikomis, pirminės sveikatos priežiūros centrais, sanatorijomis, reabilitacijos centrais, privačiomis gydymo įstaigomis ir pan.);
 • Valstybės institucijomis ( Ministerijomis, departamentais, Lietuvos darbo birža, ambasadomis ir pan.);
 • Savivaldybėmis ir savivaldybių įsteigtomis įstaigomis.